Lovverk om undervannsjakt, bruk av harpun og trykkluftsharpun

Lovverk om undervannsjakt, bruk av harpun og trykkluftsharpun

På denne siden gir vi deg en oversikt over hvilke arter det er lov å drive undervannsjakt med harpun, samt generelle lover for bruk og oppbevaring av harpun i Norge.

 

Lovverk om undervannsjakt, bruk av harpun og trykkluftsharpun

Foto: Michael Byø

 

Disse artene er totalfredet for undervannsjakt/sanking under dykking:
• Hummer
• All anadrom laksefisk (laks, ørret etc). 

Dette er tillatt:
Jakt med harpun, slynge eller lyster i saltvann etter saltvannsfisk som er over aktuelle minstemål/maksmål. Her er det de samme retningslinjene som ved fritidsfiske som gjelder. Last appen Fritidsfiske fra Fiskeridirektoratet for enkel oversikt over hvilke arter som er truet, fredet og aktuelle minstemål. Last ned til fra AppStore eller Google Play

Dette er de vanligste artenefor undervannsjakt i Norge:
• Torsk
• Sei
• Lyr
• Kveite
• Steinbit
• Breiflabb
• Rødspette
• Piggvar
• Slettvar
• Lomre
• Skrubbe
• Berggylte

Uønskede arter og rømt oppdrettsfisk
Det er ikke tillatt å jakte etter rømt oppdrettsfisk som Regnbueørrett, Laks eller Pukkellaks uten godkjenning fra Fylkesmannen.

Lovverk om bruk av harpun
1. Strikkharpun til UV-jakt reguleres ikke av Våpenloven. Trykkluftharpun faller derimot inn under Våpenloven, og har derfor 18 års aldersgrense med krav til forsvarlig oppbevaring. Det eksisterer altså ikke aldersgrense for bruk, erverv, registreringsplikt, krav til tillatelse for å erverve eller ha strikkharpun, og heller ikke krav om forsvarlig oppbevaring. Det blir samme som for pil og bue med andre ord. Personer under 16 år bør kun bruke harpun under oppsyn av voksne og etter god opplæring og vurdering av foresatt.

2. Strikkharpun er et håndredskap, og er dermed lovlig til bruk ved UV-jakt i sjø. Det betyr også at utenlandske statsborgere kan bruke strikkharpun til UV-jakt i Norge, men de har ikke lov til å selge fangsten.

3. Det er lov å bruke kunstig lys ved UV-jakt i sjø på saltvannsfisk og skalldyr, både lykt for å se fisk og skalldyr, og eventuell lyskaster for å tiltrekke fisk


Lov om laksefisk og innlandsfisk
§37. Hensynet til dyrevelferd, forbudte tiltak og fiske- og avlivingsmetoder *

Tiltak av enhver art som ikke har annet formål enn å skremme fisken og hindre dens frie adgang er forbudt. Så vel i sjøen som i vassdrag er det til fangst, avliving eller skade av fisk forbudt å bruke :

1. Stoff med giftig, lammende eller kvelende virkning
2. Sprengstoff
3. Skytevåpen unntatt for fangst av gjedde.
4. Elektrisk strøm
5. Kunstig endring av vannføringen
6. Lyster eller lignende redskap med spiss krok som ikke er beregnet på å slukes av fisken. Det er likevel tillatt å bruke slikt redskap som hjelperedskap for å ta opp fisk som er fanget med annet lovlig redskap.
7. Kunstig lys, unntatt for åle- og krepsefangst.

Departementet kan forby andre fangst- og avlivingsmetoder.

Departementet kan for det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i annet og tredje ledd.

Det er lov å harpunere gjedde i ferskvann med grunneiers tillatelse. Fylkesmannens Miljøvernavdeling kan gi dispensasjon for å ta ut rømt oppdrettslaks i sjø og vassdrag med harpun. Det er forbudt å dykke etter ferskvannskreps og elvemusling.

* Dette er et relevant utdrag fra den fulle lovteksten


 

 

 

Tilbake til bloggen